Документи

Учебната 2020/2021 година

Пропускателен режим
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА 71 СУ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 71  СУ
Правилник за устройството и дейността на 71 СУ
Годишен план
Заявление за записване в подготвителна група 2020/2021 уч.г.
Заявление за кандидатстване за 1 клас 2020/2021 уч.г. БЛАНКА – Приложение 1

Заявление за записване в първи клас 2018/2019 уч.г.

Заявлeниe за записване в подготвителна група

Заявление за записване в първи клас

Заявление за записване

Заявление за целодневно обучение

Заявление за записване в 9 клас

Заявление за издаване на дубликат на диплома

Молба за отсъствие на ученик до 7 дни

Програма равни възможности

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за устройството и дейността на 71 СУ

Стратегия за развитие на 71 СУ

Характеристика_про_гим

Характеристика начален етап


В архив