Проект „Успех“

uspeh_logo

За трета поредна година училището работи по проекта.

Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието и науката.

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Групите са 10 разделени по направления:

1 Природоматематически науки клуб Туризъм 14 2 Весела Ангелова Тончева
2 Хуманитарни науки клуб Седмото изкуство 13 2 Галина Петрова Виткова
3 Хуманитарни науки студио Приказките в театралното и оперно изкуство 13 0 Елка Ангелова Василева
4 Здравословен начин на живот секция Подвижни игри 7 0 Аня Стефанова Динчева
5 Здравословен начин на живот секция Щафетни игри 13 0 Искра Димитрова Димитрова – Лабабиди
6 Комуникативни умения на роден език клуб Семейни празници – като игра 15 0 Веселка Стоянова Косакова
7 Комуникативни умения на роден език клуб Театрално студио 15 1 Цветанка Атанасова Атанасова
8 Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите клуб Приложна математика 9 0 Камелия Бориславова Гергова
9 Културни компетентности ателие Творчество на боичките 15 0 Нели Константинова Димитрова
10 Дигитални компетентности клуб Фотография 7 1 Радостина Тодорова Цепова

Групи по „Успех“

DSC06252

Театрално студио

DSC_0242

Приказките в света на театъра

DSC_0238

Дигитална фотография

DSC_0282

Спорт

DSC05631

Седмото изкуство

DSC_0151

Семейни празници

DSC_0126

Творчество на боичките

DSC06095

Екотуризъм

011

Приложна математика