Извънкласни дейности

Плуване

Taekwondo „71 —во СУ Пейо Яворов”

ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 г.

Във връзка с чл.12, ал.5 от решение на СОС№136/06.04.2017 г. се УДЪЛЖАВА срока за подаване на документи със 7 дни, считано от 02.10.2017 г. за следните видове дейности:

  1. Таекуон-до
  2. Джудо

В изпълнение на чл.18 от решение на СОС №136/06.04.2017г. всички участници в конкурса могат да получат копие от заповедта  за определяне на спечелилите конкурса кандидати за отделните дейности в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.30 до 16.00 ч.

ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 г.

На вниманието на юридическите и физическите лица, които желаят да участват в конкурс за извънкласни дейности в 71 СУ.

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 71 СУ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ :

  1. Народни танци
  2. Таекуон-до
  3. Джудо

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  • заявление за участие;
  • заверено от участника копие на документа за регистрация или идентификационен код/ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност. Когато е посочен ЕИК, участниците са длъжни да посочат удостоверение за актуално състояние- оригинал или заверено копие.Участник, който представлява сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствен правилник/ на дружеството;
  • документи удостоверяващи професионална квалификация;
  • оферта, която трябва да съдържа индивидуална цена за обучение на ученик;

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

От 21.09. до 29.09.2017 г. в канцеларията на 71 СУ, от 8.30 до 16.00 всеки работен ден.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора;

Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти;

Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на документи се удължава. Информацията за удължаване на конкурса се публикува на интернет страницата на училището. Ако и след удължаването няма постъпили оферти или е подадена само една, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището;


В архив